Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Etisk arbeid i Alliance Healthcare Norge/AHN Apotekdrift og Boots apotek

Boots Apotek/Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS og Alliance Healthcare Norge AS jobber både selvstendig og aktivt sammen med våre partnere for at selskapet skal begrense sin negative påvirkning på arbeidsforhold, miljø og sosiale forhold. Vi forventer at alle våre medarbeidere, forretningspartnere og andre samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Alle produkter, tjenester og varer som leveres til selskapet skal være produsert under tilfredsstillende forhold som er i henhold til lovkrav, etiske krav, samt våre krav og forventninger på de respektive områdene. Våre forretningspartnere er også forpliktet til å påse at eventuelle underleverandører etterlever disse kravene.

Menneskerettigheter, sosiale forhold og arbeidsrettigheter

Selskapet jobber aktivt for å sikre at vår virksomhet og underleverandørers virksomhet ikke bidrar til noen form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Vi tar absolutt avstand fra alle former for diskriminering av mennesker. Vi tillater ikke forskjellsbehandling av arbeidstakere, eller mennesker generelt, på grunnlag av kjønn, hudfarge, religion, politisk oppfatning, kulturell/nasjonal bakgrunn, sosial bakgrunn, alder, funksjonshemming, sivilstatus, seksuell orientering, fagforeningsarbeid eller personlige forhold i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.

Selskapet har et totalforbud mot alle former for trakassering, utnyttelse og gjengjeldelse. Vi tar absolutt avstand fra alle former for tvangsarbeid, barnearbeid, menneskehandel og annen umenneskelig oppførsel, og forventer at alle samarbeidspartnere og deres underleverandører skal følge samme prinsipp.

Selskapet stiller strenge krav til rettferdige og lovlige lønns- og arbeidsvilkår både i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere. Selskapet jobber systematisk for å ivareta de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi forventer både av oss selv og av alle vi samarbeider med at det straks iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som er et resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

Selskapet har totalforbud mot og nulltoleranse for alle former for korrupsjon og bestikkelse, bedrageri og annen ulovlig forretningsvirksomhet, og krever at alle forretningspartnere skal overholde lover og regler på dette området. Selskapet tolererer ikke noe som helst forsøk på påvirkning på lovstridig måte.

Dyrevelferd

Vi forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere respekterer dyrevelferd, og at det iverksettes tiltak for å minimere negativ påvirkning av virksomheten på dyrs velferd. Nasjonal og internasjonal lovgivning på feltet skal til enhver tid overholdes.

Bærekraftig utvikling og miljøvern

Vi er opptatt av å kartlegge alle deler av vår virksomhet for å finne de områdene der vi har størst mulighet for direkte eller indirekte påvirkning, og å ta tak i det vi kan påvirke, som har størst påvirkning og effekt, først. Sentralt i dette står gjenbruk, kutt i unødig bruk av ressurser og reduksjon i den delen av vårt miljøavtrykk som vi direkte kan påvirke (les mer om våre miljøtiltak her).

Respekt for lokalmiljø, økosystem, biomangfold og innvirkning på sosiale forhold i områder der råvarer høstes og ingrediensene til produkter for salg i våre apotek produseres, er særlige fokusområder for oss, og vi vil de neste årene ha fokus på dette i vår oppfølging av leverandørene.

Selskapet er opptatt av en bærekraftig utvikling av våre produkter og tjenester gjennom samarbeid med leverandører og på tvers av landegrenser. Ved å samarbeide med våre leverandører, jobber vi for å kontinuerlig forbedre våre produkter ved å redusere de negative sosiale, økonomiske og miljømessige virkningene i hele forsyningskjeden. Vi oppfordrer våre forretningspartnere til å ha solide planer for reduksjon av utslipp og til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi. Vi som selskap, og alle våre forretningspartneren skal kontinuerlig jobbe for å redusere energiforbruk og avfall, samt utvise samfunnsansvar i valg av materialer og ved inngrep i naturen.

Vi forlanger av alle våre samarbeidspartnere at de har effektive systemer for å redusere egen negativ miljøpåvirkning. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning- og regulering skal til enhver tid overholdes av alle selskaper og andre vi samarbeider med.

Forpliktelser i forhold til Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Lovens formål er å sikre gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden og å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal, sammen med andre tiltak bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Selskapet har plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper. Aktsomhetsvurderinger omfatter å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer, å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser, å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, følge opp på gjennomføring og resultater av tiltak, å kommuniserte med berørte interessenter og rettighetshavere og å sørge for gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Det er vårt ansvar å bidra til at eventuelle risikoer for negativ påvirkning oppdages og følges opp. Her er vi avhengige av et godt samarbeid og god dialog med våre leverandører, slik at uheldige forhold avdekkes og eventuell skade gjenopprettes.

Allmenheten har rett til innsyn i hvordan vi jobber med dette, og alle som retter en skriftlig forespørsel til selskapet har rett til informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Forespørsler om innsyn kan rettes til vårt kundesenter.

Selskapet vil årlig offentliggjøre en redegjørelse for arbeidet med de lovkrav som ligger i Åpenhetsloven. Denne redegjørelsen vil offentliggjøres på selskapets nettsider og vil omfatte en generell beskrivelse av selskapets rutiner for aktsomhetsvurderinger, organisering av arbeidet, opplysninger om negative konsekvenser og risiko, samt tiltak iverksatt eller planlagt iverksatt som en følge av aktsomhetsvurderingene.

Boots Norway © 2024