Informasjon for leverandører

Boots apotek har som mål å inspirere kundene våre, samtidig som vi tilbyr en trygg handleopplevelse, med god service og rådgivning. Vi ønsker å kunne tilby våre kunder alt de måtte ha behov for innen helse og velvære samt helsetjenster når det er behov for det. I Boots stiller vi strenge krav til være produkter og leverandører, samtidig som vi gir god verdi for pengene. 

Boots Norge har 159 Boots apotek. Vi har kjedekontor i Nydalen, grossisten Alliance Healthcare på Langhus og multidosefabrikken Farmaka i Askim. 

Alle Boots apotek har et stort utvalg av tjenester og produkter for helse og velvære samt et sterkt fokus på rådgivning og service. 
Klikk her for å finne oversikt over våre apotek.

Internasjonalt
Walgreens Boots Alliance (WBA) er et ledende internasjonalt selskap innen apotekdrift og grossistvirksomhet og har mer enn 160 års erfaring fra utvikling og produksjon av legemidler og store anerkjente velværeserier som No7, Botanics og Soltan. Internasjonalt har selskapet tilstedeværelse i mer enn 25* land, sysselsetter over 370 000* mennesker og er den største apotekdrevede helse- og velværekjeden i USA og Europa.

 • WBA er den globalt ledende apotekkjeden med mer enn 13 200* utsalg i 11* land.
 • WBA er den største globale legemiddeldistributøren- og grossisten med mer enn 350* distribusjonssentre som leverer til mer enn 200.000** apotek, leger, helsesentre og sykehus i 19* land.
 • WBA verdens største innkjøper av reseptbelagte legemidler og mange andre helse og velvære produkter.

Selskapet inkluderer Walgreens, Duane Reade, Boots og Alliance Healthcare i sin portefølje samt kjente merkevarer innen skjønnhet og velvære som for eksempel No7 og Botanics. Mer selskapsinformasjon er tilgjengelig på www.walgreensbootsalliance.com

*Tallene er per 31. mai 2015.
**12 måneders periode - avsluttet 31 mai 2015. 

Leverandør til Boots

Vår sortimentsutvikling skal drives av å skape et tidsriktig og spennende mangfold av helse – og velværeprodukter og –tjenester i våre Boots apotek. Vi skal ligge i forkant med nye produkter, løsninger og tjenester.

Ny leverandør?

Dersom du ønsker produkter lansert i våre apotek er det ønskelig at følgende informasjon mailes til: sentralbord@boots.no


En av forutsetningene for distribusjons- og samarbeidsavtale er enighet vedrørende distribusjonsavtale, denne vil bli tilsendt av Kategorisjef.

Dersom det er aktuelt å gå videre i prosessen vil din kontaktperson i Boots apotek be om at følgende sendes inn elektronisk:

 • Vareregistreringsskjema – fullstendig utfylt (unntak med FarmaLogg varenummer for nye varer uten distribusjon). Gjelder alle nye varer, samt varenummerbytter.
  • Skjemaet fylles ut på norsk, korrekturlest og uten skrivefeil (brukes til nettbutikk/intranett/magasin etc).
  • Ingen elementer limes inn eller legges med som vedlegg (f.eks. INCI).
 • Dokumentasjon ihht gjeldene myndighetskrav og kjedens policy
  • Påstand (på sluttproduktets effekt)
  • Kvalitet
  • Sikkerhet (sikkerhetsvurdering av sluttprodukt)
 • PDF av emballasje og eventuelle pakningsvedlegg
 • Høyoppløselig bilde av produktet (min. 300 DPI og min. 1 MB)
  • Navngis med varenummer og varenavn (XXXXXX Aaaaaa).
 • PPT-presentasjon av produktet/serien
 • Hvis produktet er godkjent på Helfo, skal følgende oppgis:
  • Hvilken prisliste (stomi, inkontinens, kateter, ernæring etc.)
  • Nettopris (apotekets innkjøpspris) pr. stk og evt. pr. detaljistpakning.
  • Maks refusjonspris – pr. stk og evt. pr. detaljistpakning.

Vareprøve slik den vil bli solgt i våre apotek (3 eks av hvert produkt) sendes til Kategorissjef

Er det behov for møte vil Kategorisjef foreslå dette.


Eksisterende leverandør i Boots apotek

 

 

Dersom du ønsker produkter lansert i våre apotek er det ønskelig at følgende informasjon mailes til din kontaktperson hos Boots apotek

 • Vareregistreringsskjema – fullstendig utfylt (unntak med FarmaLogg varenummer for nye varer uten distribusjon). Gjelder alle nye varer, samt varenummerbytter.
  • Skjemaet fylles ut på norsk, korrekturlest og uten skrivefeil (brukes til nettbutikk/intranett/magasin etc).
  • Ingen elementer limes inn eller legges med som vedlegg (f.eks. INCI).
 • Produkterklæringsskjema på norsk (alt. engelsk)
 • Dokumentasjon ihht gjeldene myndighetskrav og kjedens policy
  • Påstand (på sluttproduktets effekt)
  • Kvalitet
  • Sikkerhet (sikkerhetsvurdering av sluttprodukt)
 • PDF av emballasje og eventuelle pakningsvedlegg
 • Høyoppløselig bilde av produktet (min. 300 DPI og min. 1 MB)
  • Navngis med varenummer og varenavn (XXXXXX Aaaaaa).
 • PPT-presentasjon av produktet/serien
 • Hvis produktet er godkjent på Helfo, skal følgende oppgis:
  • Hvilken prisliste (stomi, inkontinens, kateter, ernæring etc.)
  • Nettopris (apotekets innkjøpspris) pr. stk og evt. pr. detaljistpakning.
  • Maks refusjonspris – pr. stk og evt. pr. detaljistpakning.


Vareprøve slik den vil bli solgt i våre apotek (3 eks av hvert produkt) sendes til Kategorissjef

Er det behov for møte vil Kategorisjef foreslå dette.


Etikk

Konsernets foretak handler med et bredt spekter av leverandører av varer og tjenester. Dette omfatter også profesjonelle rådgivere og konsulenter. Alle våre leverandører utgjør en viktig ressurs og det bør til enhver tid legges til rette for at de skal behandles rettferdig. Alliance Boots skal overholde gjeldende lovgivning i alle land der konsernet driver forretningsvirksomhet.

Alliance Boots har som mål å sørge for at prinsippene i FNs universelle menneskerettserklæring overholdes, og Alliance Boots støtter spesielt opp om og respekterer internasjonale menneskerettigheter innenfor konsernets interessesfære. Vi skal gjøre vårt for at Alliance Boots ikke blir delaktig i noen form for krenkelse av menneskerettighetene.

Alliance Boots har til hensikt å handle med leverandører som kan tilfredsstille våre standarder med hensyn til arbeids- og velferdsvilkår, HMS-styring eller som har forpliktet seg til å nå disse standardene innen en avtalt tidsramme.

Innkjøpsbeslutninger tas på grunnlag av etiske standarder, kvalitet, service, pris, levering, beste verdi og lignende faktorer.

Vi skal overholde høye etiske standarder i våre forbindelser med leverandørene. Korrupt, utilbørlig eller uetisk atferd i våre forbindelser med leverandørene er forbudt.


Offentlig og statlige tjenestemenn og ansatte

Det finnes en rekke lover som fastlegger strenge regler for forretningsforbindelser, kontraktsforhandlinger og kontraktsvilkår med offentlige instanser og deres tjenestemenn. Alle ansatte som driver forretninger med offentlige instanser, etater eller tjenestemenn, skal ha kjennskap til og overholde slike regler. Brudd på reglene kan føre til strenge straffereaksjoner for Alliance Boots, og til og med straffeforfølgelse.

De ansatte skal også opptre på en slik måte at de unngår transaksjoner eller handlinger som kan oppfattes som forsøk på å påvirke offentlige tjenestemenns utførelse av offisielle oppgaver. Den ansatte skal derfor ikke gi eller motta gaver eller betale for måltider, forfriskninger, reise eller overnatting for offentlige ansatte eller tjenestemenn med mindre dette er tillatt ifølge gjeldende lokale lovgivning.

Mange lover legger begrensninger på selskaper som driver forretninger med det offentlige når det gjelder å ansette eller engasjere en nåværende eller tidligere offentlig ansatt som konsulent for andre oppgaver enn sekretær-, kontor- eller tilsvarende oppgaver. Under visse omstendigheter gjelder disse begrensningene også uformelle avtaler med tanke på fremtidig ansettelse.

Ansatte skal derfor innhente skriftlig klarering fra Alliance Boots’ Company Secretary før man diskuterer tilbud om ansettelse eller engasjement med en nåværende eller tidligere offentlig ansatt som har forlatt sin stilling i det offentlige i løpet av de to siste årene


Bestikkelser og korrupsjon

Korrupsjon kan føre til en fordreining av markedet og er til skade for økonomisk, sosial og politisk utvikling, især i utviklingsland.

Bestikkelser er en vanlig form for korrupsjon og omfatter gaver, betalinger eller andre ytelser som mottakeren ikke har lovlig rett til og som ytes for å sikre en urettmessig handel eller en annen fordel.

Bestikkelser er ulovlige og enhver ansatt i Alliance Boots som inviterer til, deltar i eller tolererer bestikkelser, returprovisjon eller annen ulovlig betaling, eller som forsøker å delta i slik virksomhet, vil bli gjenstand for disiplinærtiltak, herunder avskjedigelse. Alliance Boots forbeholder seg også retten til å henvise slike saker til offentlige myndigheter for mulig straffeforfølgelse.

Forretningsenhetene (Business Units) skal sørge for at deres ansatte ikke, verken direkte eller indirekte, mottar eller gir gaver, betalinger eller andre ytelser til andre i den hensikt å sikre eller gi en urettmessig handel eller annen fordel.


Hvitvasking av penger

Hvitvasking av penger er en prosess der identiteten til ulovlig anskaffede penger holdes skjult for deretter å omgjøre dem fra “skitne” til “hederlige” penger eller til andre aktiva. Alliance Boots skal ikke innlate seg på transaksjoner som man vet eller har mistanke om involverer utbytte fra en kriminell handling.

Alle forretningsenheter (Business Units) skal følge en praksis som er rettet mot å unngå at virksomheten uforvarende overtrer den relevante lovgivningen om hvitvasking av penger. De fleste jurisdiksjoner har lover som gjør det er straffbart å delta i hvitvasking av penger gjennom transaksjoner med midler som man vet stammer fra en kriminell handling.

Alle forretningsenheter er pålagt å treffe nødvendige tiltak for å i størst mulig grad begrense risikoen for at de uforvarende skal delta i transaksjoner med utbytte fra kriminell virksomhet, samt ha et våkent øye for omstendigheter som bør føre til mistanke om hvitvasking.

Forretningsenhetene skal også ha fastlagte rutiner for tidlig påvisning av en ansatts eventuelle uærlige deltakelse i hvitvasking av penger.