Autan Tropical Spray 100 ml

Trykk på bildet for å zoome

Beskytter huden mot mygg, tropiske mygg og tigermygg i inntil 6 timer.

129,-

933959

1


Produktinformasjon

Beskytter huden mot mygg, tropiske mygg og tigermygg i inntil 6 timer. Brukes sammen med andre forebyggende tiltak som anbefales for reisemålet.

Forsiktighetsregler

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50° C. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyiking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke bruk på barn under 3 år. Ikke bruk det på hendene til små barn. Ikke bruk på solbrent eller ødelagt hud.


Innholdsdeklarasjon

Aktiv ingrediens er Icaridin, 16 %


Dosering og bruksområde

Spray med en langsom jevn bevegelse tilsvarende 1,5 - 2,5 sekunder per voksens underarm og stryk jevnt ut med hånden. Middelet kan bare påføres 1 gang per dag. For bruk i ansiktet, spray i hendene på en voksen og smør på varsomt. Kun til utvortes bruk. Les nøye på pakningen før bruk.


Del

Populære produkter

No7 Beauty Calendar 2019 julekalender Verdi: 2250,- Begrenset antall

699,-

Alcos-Anal Salve 50 g

200,90

Canesten krem 1% 20g

145,-

Happynose Elektrisk Nesesug 1 stk

440,90